Информације од јавног значаја

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев тражиоца информације подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи:

- име, презиме и адресу тражиоца;

- опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење информације.

Тражилац није дужан да наведе разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице Агенције дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да недостатке отклони. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Агенција доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Агенција је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, које се саопштава у записник и уноси у посебну евиденцију, при чему се рокови за поступање по захтеву рачунају као да је захтев поднет у писаној форми.

За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја овлашћени су:

- Биљана Тодоровић, директор Сектора за правне послове и људске ресурсе

Контакт телефон: 011/3020-818

- Ивана Ранковић Блажевић, директор Сектора за финансије и опште послове

Контакт телефон: 011/3020-804

- Љиљана Томић, самостални саветник за правне послове у Сектору за правне послове и људске ресурсе

Контакт телефон: 011/3020-824

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја