Vesti Agencije

 

22.11.2019.

Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

Upravni odbor Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije na sednici održanoj 18.11.2019. godine doneo je odluku o pokretanju izbornog postupka za imenovanje direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Tekst javnog konkursa

Primer obrasca izjave

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-12983/19 od 30.12.2019. godine imenovana je Mirjana Vidarić, diplomirani pravnik iz Beograda, za direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije, na pet godina.

11.12.2019.

Na sednici održanoj dana 11. decembra 2019. godine, Upravni odbor je razmotrio dostavljene prijave na javni konkurs i doneo odluku o spisku kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije i među kojima će se sprovesti izborni postupak.

Spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak

19.12.2019.

Upravni odbor Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije na sednici održanoj dana 13. decembra 2019. godine sproveo je izborni postupak među kandidatima koji ispunjavaju uslove za imenovanje i izvršio njihovo rangiranje prema postignutim rezultatima.

Rang lista kandidata

Nakon sprovedenog izbornog postupka Upravni odbor je uputio Vladi listu sa predlogom kandidata, u cilju imenovanja direktora.