Документа

 

Закони

 

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21)

Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 81/05 – испр. и 47/18)

Закон парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС, 55/14, 87/18 и 18/20)

Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење)

Закон о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18)

Закон о раду („Службни гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење)

Закон о приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење)

Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 112/2015)

 

Општи акти који уређују рад Агенције

 

Одлука о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016)

Статут Агенције за вођење спорова у поступку приватизације ("Сл. гласник РС", бр. 30/2016)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Агенцији за вођеwе спорова у поступку приватизације

Правилник о рачуноводственом и финансијском пословању и рачуноводственим политикама

Правилник о ближем уређивању планирања, спровођењу поступака, праћења и извршења уговора о јавним набавкама и набавкама