О Агенцији

 

НАДЛЕЖНОСТИ

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације основана је Одлуком Владе 05 број 02-503/2016-2 од 23. јануара 2016. године, као институција надлежна за обављање стручних послова заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године.

Седиште Агенције је у Београду.

У складу са Одлуком о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације („Службени гласник“, број 5/2016), Агенција обавља следеће послове:

1) заступања пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, у којима је Агенција имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године;

2) вођења посебне рочишне евиденције;

3) праћења судских предмета;

4) друге послове предвиђене Статутом Агенције.

Сагласно одредби члана 31. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број 112/2015), Агенција за вођење спорова у поступку приватизације сматра се правним следбеником Агенције за приватизацију у судским и другим поступцима у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године.

Агенција послује у складу са прописима о јавним агенцијама, има својство правног лица које је стекла уписом у судски регистар, са правима обавезама и одговорностима утврђеним Одлуком о оснивању и Статутом Агенције.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

У складу са Законом о јавним агенцијама и Одлуком о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације органи Агенције су Управни одбор и директор.

Организациона шема Агенције за вођење спорова у поступку приватизације

Организациона шема Агенције за вођење спорова у поступку приватизације

За обављање послова из делокруга Агенције образују се следеће организационе јединице:

- Канцеларија директора Агенције,
- Сектор за правне послове и људске ресурсе,
- Сектор за финансије и опште послове.

Канцеларија директора Агенције обавља послове:

 • координације рада директора Агенције и директора сектора; организовања састанака којима присуствује директор Агенције; организовања протокола директора Агенције; припремања документације за састанке којима присуствује директор Агенције; вођења записника са наведених састанака; вођења архиве директора Агенције; контроле реализације налога издатих од стране директора Агенције; посредовања у контакту са запосленима по захтеву директора Агенције; посредовања у контакту са министарством надлежним за послове привреде и приватизације, другим министарствима, органима и организацијама Републике Србије по захтеву или одобрењу директора Агенције; давање обавезујућих упутстава директорима сектора у циљу унапређења рада Агенције; давања препорука за побољшање пословања Агенције; контроле програма рада и извештаја о раду које Агенција подноси Влади; обезбеђивања јавности рада Агенције и друге послове одређене законом, Одлуком о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације и Статутом Агенције.

Сектор за правне послове и људске ресурсе обавља послове:

 • израде, праћења и примене нормативних аката из надлежности Сектора, припреме нацрта нормативних аката из надлежности других организационих једница, на захтев и у сарадњи са надлежним организационим јединицама Агенције; израде мишљења на нацрте закона, предлогa уредби и општих аката Агенције; поступања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; израде Информатора о раду Агенције, у сарадњи са другим организационим јединицама; спровођења активности које се односе на рад Управног одбора Агенције (припремање седнице и достављање материјала члановима Управног одбора, вођење записника са седница Управног одбора и активности у вези са спровођењем писане седнице); израде програма рада и извештаја о раду Агенције; израде одговора на дописе државних органа и организација, правних и физичких лица; заступања Агенције у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године; вођења посебне рочишне евиденције за поступке које непосредно води Сектор; израде уговора о пружању адвокатских услуга за потребе Агенције; организовања консултација и стручног праћења реализације закључених уговора и рада адвоката који су ангажовани на текућим предметима;
 • заснивања и престанка радног односа у Агенцији; вођења персоналних досијеа запослених; вођења евиденција и статистика из области радних односа, пензијског, инвалидског и здравственог осигурања за потребе запослених у Агенцији; израде аката којима се уређују питања из радних односа; праћења, проучавања и примене прописа из области радних односа и зарада запослених; припреме и праћење реализације планова људских ресурса; израде планова и програма за унапређење; управљања људским ресурсима и унапређења квалитета рада и мотивације запослених; организовање обуке и стручног усавршавања запослених; безбедности и заштите здравља на раду; ангажовања лица ван радног односа (по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о стручном оспособљавању и усавршавању и другим основама);
 • пружања стручне подршке Сектору за финансије и опште послове.
  Сектор сарађује и координира са другим организационим јединицама Агенције, а у циљу ефикаснијег решавања спорних правних питања; обавља и друге послове у складу са законом, Одлуком о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације и Статутом Агенције.

Сектор за финансије и опште послове обавља послове:

 • праћења стања и промета новчаних средстава на рачунима у надлежности Агенције; припремања података и израде финансијског плана Агенције; обрачуна прихода, расхода, обавеза и потраживања и новчаних токова по пројектима и организационим јединицама Агенције; сарадње са екстерним институцијама везаним за материјално-финансијско пословање; организовања и усмеравања правилне примене важећих материјално-финансијских прописа у пословању; кореспонденције са Министарством финансија - Управом за трезор; вођења пословних књига; израде периодичних и годишњих финансијских извештаја - завршних рачуна; праћења прописа из области материјално-финансијског пословања; састављања пореског биланса и других законом прописаних образаца; евидентирања основних средстава и евидентирања промена на основним средствима; обрачуна и исплате зарада запослених у Агенцији и накнада за ангажована лица; и други послови у складу са законом којим се уређује рачуноводствено и финансијско пословање;
 • обезбеђења основних средстава и потрошног материјала за Агенцију; складиштења и издавања основних средстава и потрошног материјала Агенције; припремања периодичних и годишњих требовања основних средстава и потрошног материјала на нивоу целе Агенције; послове противпожарне заштите у складу са важећим прописима; сарадње са добављачима и праћења реализације уговора, провере исправности и усклађености рачуна; уређења и опремања пословних просторија Агенције; превоза запослених службеним возилима Агенције; старања и евиденције о телекомуникационим средствима Агенције; допремања, премештања, додавања и мењања рачунарске, електронске и телекомуникационе опреме за потребе запослених у Агенцији; израде аката којима се уређују питања из општих послова;
 • припреме годишњег плана јавних набавки/набавки добара, радова и услуга које су финансиране средствима Агенције, као саставног дела финансијског плана, спровођења процедура јавне набавке/набавке добара, радова и услуга које су финансиране средствима Агенције, а у складу са законским и подзаконским актима Републике Србије, односно интерним актима Агенције којима је регулисана област јавних набавки/набавки; израде аката којима се уређују питања из јавних набавки/набавки;
 • пријема и експедовања (интерно и екстерно) поште и документације из делокруга Агенције; завођења и архивирања документације из делокруга Агенције; класификовања, организовања, архивирања и уноса података у базу података; фотокопирања и коричења документације по потреби запослених у Агенцији; скенирања аката Агенције; административно – техничке послове за потребе Агенције; курирске послове, послове селидбе основних средстава, документације и материјала Агенције;
 • пружања стручне подршке Сектору за правне послове и људске ресурсе;
 • друге послове у складу са законом, Одлуком о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације и Статутом Агенције.

 

Посебан каталог радних места у Агенцији за вођење спорова у поступку приватизације

Закључак Владе о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину

Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину

Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину;

Решење Владе о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину;

Извештај о извршењу буџета за 2023. годину,

Решење Владе о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину;

Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину;

Финансисијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину

Решење Владе о давању сагласности на финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину

Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину

Решење Владе о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину

Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2022. годину

Закључак Владе о прихватању Извештаја о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2022. годину

Извештај о извршењу буџета за 2022. годину

Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2021. годину

Закључак Владе о прихватању Извештаја о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Финансијски план АВСПП за 2022. годину

Финансијски план АВСПП за 2022. годину

Извештај о извршењу буџета за 2021

Решење о давању сагласности на Програм рада АВСПП за 2022. годину

Програм рада АВСПП за 2022. годину

Извештај о извршењу буџета за 2020. годину

Финансијски план АВСПП за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Финансијски план АВСПП за 2021. годину

Програм рада АВСПП за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Програм рада АВСПП за 2021. годину

Извештај о извршењу буџета за 2019. годину

Решење о давању сагласности на Програм рада АВСПП за 2020. годину

Програм рада за 2020. годину

Решење о давању сагласности на Финансијски план АВСПП за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Извештај о извршењу буџета за 2018. годину

Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину

Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину

Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину

Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину

Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину

Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину

Решење о давању сагласности на финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину

Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину

Решење о давању сагласности на Програм рада АВСПП за 2017. годину

Програм рада АВСПП за 2017. годину

Решење о давању сагласности на финансијски план АВСПП за 2017. годину

Финансијски план АВСПП за 2017. годину

Извештај о извршењу буџета за 2017. годину

Решење о давању сагласности на програм рада за 2016. годину

Програм рада за 2016. годину

Решење о давању сагласности на финансијски планза 2016. годину

Финансијски план Агенције за 2016. годину

Извештај о извршењу буџета за 2016. годину