Информације од јавног значаја

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев тражиоца информације подноси се у писаној форми и мора да садржи:

- име, презиме, односно назив и адресу тражиоца;

- што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице Агенције дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да недостатке отклони. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Агенција доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Агенција је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, које се саопштава у записник, при чему се захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја овлашћен је Алексанадр Вучетић, директор Сектора за правне послове и људске ресурсе.

Контакт телефон: 011/3020-827.

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја