Dokumenta

 

Zakoni

 

Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr, 108/13, 142/14, 68/15- dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 i 118/21-dr. zakon)

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21)

Zakon o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“, br. 18/05, 81/05 – ispr. i 47/18)

Zakon parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 49/13 – odluka US, 74/13 – odluka US, 55/14, 87/18 i 18/20)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/16 – autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje, 54/19 i 9/20 – autentično tumačenje)

Zakon o stečaju („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – odluka US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18)

Zakon o radu („Službni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje)

Zakon o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 - autentično tumačenje)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

 

Opšti akti koji uređuju rad Agencije

 

Odluka o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016)

Statut Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Agenciji za vođewe sporova u postupku privatizacije

Pravilnik o računovodstvenom i finansijskom poslovanju i računovodstvenim politikama

Pravilnik o bližem uređivanju planiranja, sprovođenju postupaka, praćenja i izvršenja ugovora o javnim nabavkama i nabavkama