Informacije od javnog značaja

PODNOŠENjE ZAHTEVA
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Zahtev tražioca informacije podnosi se u pisanoj formi i mora da sadrži:

- ime, prezime, odnosno naziv i adresu tražioca;

- što precizniji opis informacije koja se traži.

Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.

Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice Agencije dužno je da pouči tražioca uputstvom o dopuni kako da nedostatke otkloni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Agencija donosi zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Agencija je dužna da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koje se saopštava u zapisnik, pri čemu se zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

Za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja ovlašćen je Aleksanadr Vučetić, direktor Sektora za pravne poslove i ljudske resurse.

Kontakt telefon: 011/3020-827.

Obrazac zahteva za pristup informaciji od javnog značaja