Informacije od javnog značaja

PODNOŠENJE ZAHTEVA
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Zahtev tražioca informacije podnosi se u pisanoj formi i treba obavezno da sadrži:

- ime, prezime i adresu tražioca;

- opis informacije koja se traži.

Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.

Tražilac nije dužan da navede razloge za zahtev.

Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice Agencije dužno je da pouči tražioca uputstvom o dopuni kako da nedostatke otkloni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Agencija donosi zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Agencija je dužna da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koje se saopštava u zapisnik i unosi u posebnu evidenciju, pri čemu se rokovi za postupanje po zahtevu računaju kao da je zahtev podnet u pisanoj formi.

Za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja ovlašćeni su:

- Bilјana Todorović, direktor Sektora za pravne poslove i lјudske resurse

Kontakt telefon: 011/3020-818

- Ivana Ranković Blažević, direktor Sektora za finansije i opšte poslove

Kontakt telefon: 011/3020-804

- Ljilјana Tomić, samostalni savetnik za pravne poslove u Sektoru za pravne poslove i lјudske resurse

Kontakt telefon: 011/3020-824

pdf Obrazac zahteva za pristup informaciji od javnog značaja