Vesti Agencije

 

24.11.2023.

Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije sprovodi javni konkurs za popunjavanje radnog mesta – Savetnik za pravne poslove u Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse. Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Srpski telegraf“ dana 24.11.2023. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 09.12.2023. godine.

Tekst javnog konkursa

Obrazac izjave

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

15.12.2023.

Spisak kandidata koji učestvuje u izbornom postupku za popunjavanje radnog mesta

12.01.2024.

Obaveštenje o izboru kandidata

 

13.01.2022.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava na Javni konkurs

Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije produžava rok za podnošenje prijava na Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta – Samostalni savetnik za pravne poslove u Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse, objavljen u dnevnom listu „Srpski telegraf“ dana 24.12.2021. godine, do 31. januara 2022. godine.

Tekst Javnog konkursa dostupan je na internet prezentaciji Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije www.avspp.gov.rs.

 

24.12.2021.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA U AGENCIJI ZA VOĐENjE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije sprovodi javni konkurs za popunjavanje radnog mesta – samostalni savetnik za pravne poslove u Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse. Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Srpski telegraf“ 24.12.2021. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 13.01.2022. godine.

Tekst javnog konkursa

Obrazac izjave

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

22.02.2022.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

01.03.2022.

Obaveštenje o izboru kandidata

 

22.11.2019.

Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

Upravni odbor Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije na sednici održanoj 18.11.2019. godine doneo je odluku o pokretanju izbornog postupka za imenovanje direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Tekst javnog konkursa

Primer obrasca izjave

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-12983/19 od 30.12.2019. godine imenovana je Mirjana Vidarić, diplomirani pravnik iz Beograda, za direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije, na pet godina.

11.12.2019.

Na sednici održanoj dana 11. decembra 2019. godine, Upravni odbor je razmotrio dostavljene prijave na javni konkurs i doneo odluku o spisku kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije i među kojima će se sprovesti izborni postupak.

Spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak

19.12.2019.

Upravni odbor Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije na sednici održanoj dana 13. decembra 2019. godine sproveo je izborni postupak među kandidatima koji ispunjavaju uslove za imenovanje i izvršio njihovo rangiranje prema postignutim rezultatima.

Rang lista kandidata

Nakon sprovedenog izbornog postupka Upravni odbor je uputio Vladi listu sa predlogom kandidata, u cilju imenovanja direktora.