O Agenciji

 

NADLEŽNOSTI

Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije osnovana je Odlukom Vlade 05 broj 02-503/2016-2 od 23. januara 2016. godine, kao institucija nadležna za obavljanje stručnih poslova zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima je Agencija za privatizaciju imala položaj stranke ili umešača, a koji su pokrenuti pre 1. februara 2016. godine.

Sedište Agencije je u Beogradu.

U skladu sa Odlukom o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije („Službeni glasnik“, broj 5/2016), Agencija obavlja sledeće poslove:

1) zastupanja pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima je Agencija imala položaj stranke ili umešača, a koji su pokrenuti pre 1. februara 2016. godine;

2) vođenja posebne ročišne evidencije;

3) praćenja sudskih predmeta;

4) druge poslove predviđene Statutom Agencije.

Saglasno odredbi člana 31. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije smatra se pravnim sledbenikom Agencije za privatizaciju u sudskim i drugim postupcima u kojima je Agencija za privatizaciju imala položaj stranke ili umešača, a koji su pokrenuti pre 1. februara 2016. godine.

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama, ima svojstvo pravnog lica koje je stekla upisom u sudski registar, sa pravima obavezama i odgovornostima utvrđenim Odlukom o osnivanju i Statutom Agencije.

 

ORGANIZACIJA

U skladu sa Zakonom o javnim agencijama i Odlukom o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije organi Agencije su Upravni odbor i direktor.

Organizaciona šema Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

Organizaciona šema Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

Za obavljanje poslova iz delokruga Agencije obrazuju se sledeće organizacione jedinice:

- Kancelarija direktora Agencije,
- Sektor za pravne poslove i ljudske resurse,
- Sektor za finansije i opšte poslove.

Kancelarija direktora Agencije obavlja poslove:

 • koordinacije rada direktora Agencije i direktora sektora; organizovanja sastanaka kojima prisustvuje direktor Agencije; organizovanja protokola direktora Agencije; pripremanja dokumentacije za sastanke kojima prisustvuje direktor Agencije; vođenja zapisnika sa navedenih sastanaka; vođenja arhive direktora Agencije; kontrole realizacije naloga izdatih od strane direktora Agencije; posredovanja u kontaktu sa zaposlenima po zahtevu direktora Agencije; posredovanja u kontaktu sa ministarstvom nadležnim za poslove privrede i privatizacije, drugim ministarstvima, organima i organizacijama Republike Srbije po zahtevu ili odobrenju direktora Agencije; davanje obavezujućih uputstava direktorima sektora u cilju unapređenja rada Agencije; davanja preporuka za poboljšanje poslovanja Agencije; kontrole programa rada i izveštaja o radu koje Agencija podnosi Vladi; obezbeđivanja javnosti rada Agencije i druge poslove određene zakonom, Odlukom o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije i Statutom Agencije.

Sektor za pravne poslove i ljudske resurse obavlja poslove:

 • izrade, praćenja i primene normativnih akata iz nadležnosti Sektora, pripreme nacrta normativnih akata iz nadležnosti drugih organizacionih jednica, na zahtev i u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Agencije; izrade mišljenja na nacrte zakona, predloga uredbi i opštih akata Agencije; postupanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja; izrade Informatora o radu Agencije, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama; sprovođenja aktivnosti koje se odnose na rad Upravnog odbora Agencije (pripremanje sednice i dostavljanje materijala članovima Upravnog odbora, vođenje zapisnika sa sednica Upravnog odbora i aktivnosti u vezi sa sprovođenjem pisane sednice); izrade programa rada i izveštaja o radu Agencije; izrade odgovora na dopise državnih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica; zastupanja Agencije u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima u kojima je Agencija za privatizaciju imala položaj stranke ili umešača, a koji su pokrenuti pre 1. februara 2016. godine; vođenja posebne ročišne evidencije za postupke koje neposredno vodi Sektor; izrade ugovora o pružanju advokatskih usluga za potrebe Agencije; organizovanja konsultacija i stručnog praćenja realizacije zaključenih ugovora i rada advokata koji su angažovani na tekućim predmetima;
 • zasnivanja i prestanka radnog odnosa u Agenciji; vođenja personalnih dosijea zaposlenih; vođenja evidencija i statistika iz oblasti radnih odnosa, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja za potrebe zaposlenih u Agenciji; izrade akata kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa; praćenja, proučavanja i primene propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada zaposlenih; pripreme i praćenje realizacije planova ljudskih resursa; izrade planova i programa za unapređenje; upravljanja ljudskim resursima i unapređenja kvaliteta rada i motivacije zaposlenih; organizovanje obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih; bezbednosti i zaštite zdravlja na radu; angažovanja lica van radnog odnosa (po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i drugim osnovama);
 • pružanja stručne podrške Sektoru za finansije i opšte poslove.
  Sektor sarađuje i koordinira sa drugim organizacionim jedinicama Agencije, a u cilju efikasnijeg rešavanja spornih pravnih pitanja; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije i Statutom Agencije.

Sektor za finansije i opšte poslove obavlja poslove:

 • praćenja stanja i prometa novčanih sredstava na računima u nadležnosti Agencije; pripremanja podataka i izrade finansijskog plana Agencije; obračuna prihoda, rashoda, obaveza i potraživanja i novčanih tokova po projektima i organizacionim jedinicama Agencije; saradnje sa eksternim institucijama vezanim za materijalno-finansijsko poslovanje; organizovanja i usmeravanja pravilne primene važećih materijalno-finansijskih propisa u poslovanju; korespondencije sa Ministarstvom finansija - Upravom za trezor; vođenja poslovnih knjiga; izrade periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja - završnih računa; praćenja propisa iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja; sastavljanja poreskog bilansa i drugih zakonom propisanih obrazaca; evidentiranja osnovnih sredstava i evidentiranja promena na osnovnim sredstvima; obračuna i isplate zarada zaposlenih u Agenciji i naknada za angažovana lica; i drugi poslovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstveno i finansijsko poslovanje;
 • obezbeđenja osnovnih sredstava i potrošnog materijala za Agenciju; skladištenja i izdavanja osnovnih sredstava i potrošnog materijala Agencije; pripremanja periodičnih i godišnjih trebovanja osnovnih sredstava i potrošnog materijala na nivou cele Agencije; poslove protivpožarne zaštite u skladu sa važećim propisima; saradnje sa dobavljačima i praćenja realizacije ugovora, provere ispravnosti i usklađenosti računa; uređenja i opremanja poslovnih prostorija Agencije; prevoza zaposlenih službenim vozilima Agencije; staranja i evidencije o telekomunikacionim sredstvima Agencije; dopremanja, premeštanja, dodavanja i menjanja računarske, elektronske i telekomunikacione opreme za potrebe zaposlenih u Agenciji; izrade akata kojima se uređuju pitanja iz opštih poslova;
 • pripreme godišnjeg plana javnih nabavki/nabavki dobara, radova i usluga koje su finansirane sredstvima Agencije, kao sastavnog dela finansijskog plana, sprovođenja procedura javne nabavke/nabavke dobara, radova i usluga koje su finansirane sredstvima Agencije, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije, odnosno internim aktima Agencije kojima je regulisana oblast javnih nabavki/nabavki; izrade akata kojima se uređuju pitanja iz javnih nabavki/nabavki;
 • prijema i ekspedovanja (interno i eksterno) pošte i dokumentacije iz delokruga Agencije; zavođenja i arhiviranja dokumentacije iz delokruga Agencije; klasifikovanja, organizovanja, arhiviranja i unosa podataka u bazu podataka; fotokopiranja i koričenja dokumentacije po potrebi zaposlenih u Agenciji; skeniranja akata Agencije; administrativno – tehničke poslove za potrebe Agencije; kurirske poslove, poslove selidbe osnovnih sredstava, dokumentacije i materijala Agencije;
 • pružanja stručne podrške Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse;
 • druge poslove u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije i Statutom Agencije.

 

Poseban katalog radnih mesta u Agenciji za vođenje sporova u postupku privatizacije

Zaključak Vlade o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2023. godinu

Izveštaj o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2023. godinu

Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2024. godinu;

Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2024. godinu;

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2023. godinu,

Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2024. godinu;

Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2024. godinu;

Finansisijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2023. godinu

Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2023. godinu

Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2023. godinu

Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2023. godinu

Izveštaj o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2022. godinu

Zaključak Vlade o prihvatanju Izveštaja o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2022. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu

Izveštaj o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2021. godinu

Zaključak Vlade o prihvatanju Izveštaja o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan AVSPP za 2022. godinu

Finansijski plan AVSPP za 2022. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2021

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada AVSPP za 2022. godinu

Program rada AVSPP za 2022. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

Finansijski plan AVSPP za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan AVSPP za 2021. godinu

Program rada AVSPP za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada AVSPP za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada AVSPP za 2020. godinu

Program rada za 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan AVSPP za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu

Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu

Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2018. godinu

Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2018. godinu

Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada AVSPP za 2017. godinu

Program rada AVSPP za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan AVSPP za 2017. godinu

Finansijski plan AVSPP za 2017. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na program rada za 2016. godinu

Program rada za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski planza 2016. godinu

Finansijski plan Agencije za 2016. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu